Ważne!

PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

30.04. - poniedziałek
01.06. - piątek

 

Dyżur letni pełnimy w lipcu.

Uwaga

NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE  MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:
NR 07 9043 1038 2038 0019 5982 0001
PŁATNOŚCI PROSZĘ UREGULOWAĆ  DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Konto Rady Rodziców
08 1090 2590 0000 0001 2222 7128
Należności za tańce w wysokości 35 zł. za m-c proszę wpłacać na konto nr

75 1090 1737 0000 0001 0460 2110
(w  tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka) lub gotówką w dniach płatności za przedszkole.

o przedszkolu

Nazwy grup

ODKRYWCY to 4-latki – p. Wiesława Osińska i p. Dominika Widok


WĘDROWCY to 5-latki- p. Mariola Wiciak i p. Dominika Widok


POSZUKIWACZE to 5-latki – p. Anna Dropik i p. Romualda Motyka


CIEKAWSCY to 3-latki – p. Agnieszka Kaczmarczyk i p. Beata Lubkowska


PODRÓŻNICY to 4,5-latki – p. Anna Dropik i p. Bogumiła Szymanowska

 

Indywidualne spotkania z nauczycielem

1. Anna Dropik II czwartek m-ca 16.30 - 17.30
2. Agnieszka Kaczmarczyk II środa m-ca 17.00 - 18.00
3. Beata Lubkowska
I poniedziałek m-ca 17.00 - 18.00
4. Hanna Majchrzycka
I czwartek m-ca 15.30 - 16.30
5. Wiesława Osińska I poniedziałek m-ca 15.30 - 16.30
6. Bogumiła Szymanowska I środa m-ca 16.00 - 17.00
7. Beata Stegenda
I środa m-ca
15.30 - 16.30
8. Dominika Widok
I poniedziałek m-ca 16.00 - 17.00
9. Mariola Wiciak
III wtorek m-ca 16.00 - 17.00
   

Regulamin przedszkola

1.  Przedszkole jest placówką publiczną, nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kurator Oświaty w Poznaniu.

2.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na tej podstawie.

3.  W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana w tajnych głosowaniach spośród rodziców w poszczególnych grupach. Uchwały Rady obowiązują ogół rodziców.

4.  Rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu marcu. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się co roku.

5.  Do przedszkola rodzice przyprowadzają dziecko zdrowe, nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom żadnych leków.

6.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

8.  Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00.

9.  Rodzice zobowiązani są do:
–    punktualnego odbierania dzieci tzn. nie później niż do godziny 17.00.
–  regularnego i terminowego uiszczania opłat za przedszkole

10.  Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
–  niedopełnienie formalności zapisu w obowiązującym terminie
–  braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 14 dni
–  nieregularnego uiszczania odpłatności
–  nie opłacania przedszkola przez okres 2 miesięcy
–  notoryczne nieprzestrzeganie w/w regulaminu

   

Aktualności

Zapraszamy do zwiedzania naszego Przedszkola indywidualnie lub z dzieckiem w godzinach otwarcia przedszkola od 6:30 do 17:00 w trakcie trwania rekrutacji.