Przedszkole

Nasze przedszkole to miejsce, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje siebie i otaczający go świat. Piękny, duży, dobrze i bezpiecznie wyposażony ogród pozwala na bezpośredni kontakt z przyrodą i odważne eksplorowanie otoczenia. Promujemy zdrowy styl życia i aktywność ruchową poprzez częste zabawy na świeżym powietrzu.  Systematycznie modernizowany budynek z pięcioma przestronnymi salami zabaw i bogatym zapleczem dydaktycznym jest dobrze przygotowany na pobyt przedszkolaków. Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są wszystkie posiłki.

Naszym priorytetem jest przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej tak, aby przyszłość była dla niego czasem wspaniałej przygody. Wiemy z doświadczenia, że tylko ścisły związek przedszkola z rodziną dają optymalne warunki rozwoju naszych podopiecznych.

1.  Przedszkole jest placówką publiczną, nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kurator Oświaty w Poznaniu.

2.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na tej podstawie.

3.  W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana w tajnych głosowaniach spośród rodziców w poszczególnych grupach. Uchwały Rady obowiązują ogół rodziców.

4.  Rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu marcu. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się co roku.

5.  Do przedszkola rodzice przyprowadzają dziecko zdrowe, nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom żadnych leków.

6.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

8.  Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00.

9.  Rodzice zobowiązani są do:
–    punktualnego odbierania dzieci tzn. nie później niż do godziny 17.00.
–  regularnego i terminowego uiszczania opłat za przedszkole

10.  Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
–  niedopełnienie formalności zapisu w obowiązującym terminie
–  braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 14 dni
–  nieregularnego uiszczania odpłatności
–  nie opłacania przedszkola przez okres 2 miesięcy
–  notoryczne nieprzestrzeganie w/w regulaminu

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.